StockAccounter

StockAccounter bokfører og ajourfører regnskapet med transaksjoner av alle instrumenter på noterte og likvide markeder nasjonalt og internasjonalt

StockAccounter (SA) bistår og avlaster brukere med bokføring og ajourhold av regnskapet for alle deres transaksjoner i noterte markeder både nasjonalt og internasjonalt.
Operasjonelt beregner/avregner og genererer SA bokføringsjournaler for alle transaksjonstyper fra kjøp/salg til realisert/urealisert gevinst/tap/agio/disagio.

 

Hvordan?

Dette gjøres ved at bruker sender sluttsedler eller transaksjonsliste elektronisk til SA.
SA anvender sin erfaringsbaserte egenutviklede metodikk optimalt sammensatt av fag, teknologi og markedsdata som produserer regnskapstransaksjonene.

Kan brukes av både eksisterende og nye løsninger og rutiner med etter brukers tilpasningsbehov uten nye bruker-/arbeidsflater, og ivaretar til enhver tid gjeldende lov- og forskriftskrav til bokføring og skatt.

 

Hvorfor?

For å frigjøre brukers tid for mer kapasitet med betydelig kostnadsbesparelse UTEN å redusere regnskapets kvalitet, nøyaktighet, sporbarhet, løpende ajourhold og sist men kanskje viktigst rapportmulighet.

 

Hvor?

I dag tilbyr SA sitt hovedprodukt kun i Norge, men senest fra 2024 er det ambisjon om lansering i Nord-/Vest-Europa og Nord-Amerika.

Dersom dere eller noen dere kjenner kan være usikker men interessert, så prøv/test SA ved å kontakte oss på sales@stockaccounter.com !

Les mer
Send oss en melding

Kontaktinfo

Mudassir Rehman Sheikh
970 01 738